Tag Archives: Books

Опсегот и значењето на поимот европски вредности во македонските печатени медиуми

Европски вредности

Трудот „Опсегот и значењето на поимот европски вредности во македонските печатени медиуми” сака да го истражи прашањето кои вредности, кои убедувања и кои слики, денес, се реле‐ вантни за жителите на Европа? Кои се разликите меѓу одделните региони и нации и можат ли тие да се обединат во заеднички систем на европски вредности? Што се подразбира под поимот европски вредности во Македонија?

Read More »

The Value of Cultural Heritage

COST Action IS 1007 / Investigating Cultural Sustainability Meeting in Skopje Organized by the Centre for Culture and Cultural Studies (CCCS), from 2 to 4 September 2013 at the Faculty of Law at the University “Ss. Cyril and Methodius” in Skopje was held the meeting of  COST Action IS 1007 / Investigating Cultural Sustainability under the title The Value of …

Read More »