Projects

Продолжува проектот „И старите можат!!!“

Проектот „И старите можат!!!“ претставува продолжување на проектот Меѓугенерациски трансфер на знаења и вештини“, во два наврата поддржан од Министерството за култура и на експлицитен начин покажува дека првичната институционална поддршка може да биде одржлива низ натамошни активности. Цел на проектот е преку одржување на креативни работилници да се поттикнат старите лица на креативна активност преку која се обезбедува за: …

Read More »

Меѓугенерациски трансфер на традиционални знаења и вештини: дизајн и изработка на сувенири

Новите научни сознанија за креативните економии и индустрии колку што го нагласуваат значењето на овие дејности за поттикнување на економскиот раст, толку, сѐ повеќе, зборуваат за значењето што тие го имаат за социјалната инклузија на различни групи и за општествената кохезија.

Read More »

Conference “Representation of the Holocaust in the Balkans in Arts and Media”, 2- 3 October 2014 in Belgrade

The conference, which was organized by Diskurs, and supported by Center for Culture and Cultural Studies, aims to bring together researchers and scholars of all disciplines – arts, media and communication, history, philosophy, literary studies etc. to reflect on the issue of the representation of the Holocaust in arts and media and their impact on collective memory. The conference is …

Read More »

Прелиминарни резултати од проектот „Опсегот и значењето на поимот европски вредности во македонските печатени медиуми“

Истражувачите во Центарот за култура и културолошки студии, врз сознанијата кои произлегоа од укажувањата на разни форуми, работилници, собири, анкети за тоа што всушност се подразбира кога се спомнува поимот европски вредности, дојдоа до заклучок дека овој поим е чадор-термин кој покрива сè и сешто и дека, всушност, и не се знае на што точно се однесува. Во Република Македонија …

Read More »

Renewing old crafts – felting

Training for traditional skills and values, by instigating the creative practices among the younger population, thus encouraging self-employment and economic growth through tourism Aim of the project The Project’s primary aim is to implement an approach that foregrounds creativity and self-initiated activities as the basis for personal and social economic growth, whilst raising awareness among the younger population about the …

Read More »

The Treatment of the Term “European Values”

The Project aims at examining what Macedonian print media understand under the term ‘European values’ and their representation. The Project, thus, encompasses a research aimed at gathering data on the way/s in which the European Union and the system of European values in general is portrayed in Macedonian daily print media: Дневник, Нова Македонија, Утрински весник, Вест, Вечер, and the …

Read More »

Creative Economies: New Knowledge for New Initiatives

Aim of the project The primary aim of the project is to gather knowledge/s on the bond between culture, creativity and the economy, i.e., meanings on the social inclusion aspects of the creative economies. The project, thus, aims at presenting and acknowledges the concept that foregrounds the cultural and creative resources and potentials as the basis of economic growth rather …

Read More »

The European Educational Space

Survey: The European Educational Space and Higher Education in the Republic of Macedonia The increased engagement (at the state level) in the Republic of Macedonia, particularly in the field of education, prompted Professors Suzana Dzhamtoska-Zdravkovska, Mishel Pavlovski and Loreta Georgivska-Jakovleva to carry out research dedicated to the question of whether (and how) the Macedonian higher education system contributed to the …

Read More »