Прилози за македонската глаголска префиксација – традиција и континуитет

Прилози за македонската глаголска префиксација – традиција и континуитет

Книгата опфаќа повеќе статии посветени на историското зборообразување

Книгата на д-р Наталија Андријевска „Прилози за македонската глаголска префиксација – традиција и континуитет“ претставува значаен придонес за проучувањето на историското зборообразување на македонскиот јазик, со што се потврдува континуитетот на писмениот јазик од црковнословенскиот период до денес.

About the Book

Трудот обработува материјал што се однесува на префиксацијата на глаголите застапени во старите македонски ракописи ексцерпирани за проектот „Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција“. Имено, префиксацијата како еден од начините на збогатување на речничкиот фонд има мошне значајно влијание во историскиот развој на македонскиот стандарден јазик. Структурно речиси секоја статија содржи ист методолошки пристап на проучување. Најпрво се опфатени значењата што ги внесува префиксот при зборообразувањето на глаголите, а потоа се изделени спецификите на македонскиот материјал во споредба со канонските старословенски ракописи, како и новите значења што наоѓаат одраз и на современ план. Темелните истражувања за секој префикс одделно даваат издржани заклучоци во врска со континуитетот во префиксната деривација на глаголите, почнувајќи од старословенскиот, преку црковнословенскиот, сè до стандардниот македонски јазик. Притоа се нагласени новите тенденции што се резултат на понатамошниот јазичен развој.

Details
Author:
Series: (С)мисла
Genre: Теорија
Publisher: Книгоиздателство МИ-АН
Publication Year: 2018
ISBN: 9789989191985
List Price: 250 ден.
Endorsements
Книгата „Прилози за македонската глаголска префиксација – традиција и континуитет“ претставува значаен придонес за проучувањето на историското зборообразување на македонскиот јазик, со што се потврдува континуитетот на писмениот јазик од црковнословенскиот период до денес.
– проф. д-р Катица Трајкова, Институт за македонски јазик „Крсте Петков Мисирков“, Скопје
About the Author
Наталија Андријевска

Наталија Андријевска е родена 1968 година во Скопје. По завршувањето на додипломските студии на Филозофско-историскиот факултет во Скопје, група Класични студии, се запишува на постдипломските студии на Филолошкиот факултет во Скопје на групата за Македонски јазик. Магистрира во 2001 година, а докторира во 2007 година со дисертацијата под наслов „Зборообразувањето во Крнинскиот дамаскин“. Во август 2013 година се здоби со звањето научен советник.
Од 1995 година до денес работи во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ во Скопје, на проектот „Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција“, како и на други проекти од областа на историјата на македонскиот јазик. Автор е на два монографски труда и на поголем број статии посветени првенствено на историското зборообразување на македонскиот јазик, објавени во домашни и странски научни списанија. Член е на Комисијата за црковнословенски речници при Меѓународниот славистички комитет.