Јазикот и културата

Јазикот и културата

Истражување спроведено кај децата со македонско потекло во Швајцарија

Книгата е посветена на културните фактори во учењето на јазици и ги презентира резултатите од неколкугодишната истражувачка работа со учениците од македонско потекло и нивните родители кои живеат во германскојазичниот дел на Швајцарија.

About the Book

Книгата е посветена на културните фактори во учењето на јазици и ги презентира резултатите од неколкугодишната истражувачка работа со учениците од македонско потекло и нивните родители кои живеат во германскојазичниот дел на Швајцарија. За разлика од македонските родители на првата генерација, кои се под влијание на јазичните и културните вредности и норми на нивната родна земја, нивните деца растат во Швајцарија на два јазика и две култури. Во овој научен труд се прикажани влијанијата на учениците и нивните родители врз писменото производство на македонскиот како прв јазик и на германскиот како втор јазик. Покрај тоа, оваа пилот-студија обезбедува увид во лингвистичката, културната и јазичната практика на овие ученици и нуди придонес кон знаењето во областа на мултилингвализам. Публикацијата е наменета за експерти од културолошките, јазичните, образовните и општествените науки кои се заинтересирани за јазичен и културен диверзитет. Таа може, секако, да послужи и за студентите на дипломските и постдипломските студии, во однос на проучувањето на теориите на миграциите, идентитетот, интеркултурата и јазикот.

Details
Author:
Series: (С)мисла
Genre: Теорија
Publisher: Книгоиздателство МИ-АН
Publication Year: 2019
Format: А5
ISBN: 9789989191930
List Price: 250 ден.
Endorsements
Овој труд претствува поттик и за натамошно истражување на микро ниво преку други јазични групи во Швајцарија, но и на мезо и макро ниво. Особено значајни се понудените можни решенија во однос на идентификувањето и разбирањето на културните фактори кои влијаат врз состојба на учењето и конкретно врз познавањата на македонскиот и германскиот јазик кај учениците со македонско потекло во повеќејазичните средини, кои израснале во дијаспората, како и во однос на социокултурните и социјално-психолошките варијабилитети.
– проф. д-р Наташа Аврамовска; проф. д-р Зорица Николовска
Book Club Resources
About the Author
Наџи Селими

Проф д-р Наџи Селими, наставник по основно и средно образование, дипломски и постдипломки студии по лингвистика, литература, педагогија и културологија во Приштина, Цирих, Олденбург и Скопје. Раководител на катедрата за германски јазик и дидактика во Универзитетот за образование Швиц. Главни области на работа и истражување: стекнување на вокабулар во повеќејазична средина, пишување текстови во контекст на образовниот јазик, дијагностика на лексичко-семантичкатите компетенции, лингвистика, јазичниот развој во раното детство, интеркултура. Автор на неколку книги од областа на лингвистиката и педагогијата.