Проекти

Conference “Representation of the Holocaust in the Balkans in Arts and Media”, 2- 3 October 2014 in Belgrade

The conference, which was organized by Diskurs, and supported by Center for Culture and Cultural Studies, aims to bring together researchers and scholars of all disciplines – arts, media and communication, history, philosophy, literary studies etc. to reflect on the issue of the representation of the Holocaust in arts and media and their impact on collective memory. The conference is ... Повеќе »

Прелиминарни резултати од проектот „Опсегот и значењето на поимот европски вредности во македонските печатени медиуми“

Истражувачите во Центарот за култура и културолошки студии, врз сознанијата кои произлегоа од укажувањата на разни форуми, работилници, собири, анкети за тоа што всушност се подразбира кога се спомнува поимот европски вредности, дојдоа до заклучок дека овој поим е чадор-термин кој покрива сè и сешто и дека, всушност, и не се знае на што точно се однесува. Во Република Македонија ... Повеќе »

Renewing old crafts – felting

Training for traditional skills and values, by instigating the creative practices among the younger population, thus encouraging self-employment and economic growth through tourism Aim of the project The Project’s primary aim is to implement an approach that foregrounds creativity and self-initiated activities as the basis for personal and social economic growth, whilst raising awareness among the younger population about the ... Повеќе »

The Treatment of the Term “European Values”

The Project aims at examining what Macedonian print media understand under the term ‘European values’ and their representation. The Project, thus, encompasses a research aimed at gathering data on the way/s in which the European Union and the system of European values in general is portrayed in Macedonian daily print media: Дневник, Нова Македонија, Утрински весник, Вест, Вечер, and the ... Повеќе »

Creative Economies: New Knowledge for New Initiatives

Aim of the project The primary aim of the project is to gather knowledge/s on the bond between culture, creativity and the economy, i.e., meanings on the social inclusion aspects of the creative economies. The project, thus, aims at presenting and acknowledges the concept that foregrounds the cultural and creative resources and potentials as the basis of economic growth rather ... Повеќе »

Истражување: „Европскиот образовен простор и високото образование во РМ“

Зголемениот ангажман на државно ниво во Република Македонија во сферата на образованието ги поттикна проф. д-р Сузана Џамтоска-Здравковска, проф. д-р Мишел Павловски и проф. д-р Лорета Георгивска-Јаковлева да спроведат истражување посветено на прашањето дали и колку македонскиот високообразовен систем придонесува за интеграција на Република Македонија во Европската унија. Терминот „европски образовен простор“ беше лансиран во март 2010 година за време ... Повеќе »