Списанија

Култура/Culture 7/2014

f_culture-7

Тематски број: Културна меморија Овој број на списанието „Култура / Culture“ е посветен на темата КУЛТУРНА МЕМОРИЈА. Редакцијата сметаше дека е потребно да се публикуваат селектирани трудови кои пристигнаа на Првата конференција на ЦККС „Културна меморија“, која се одржа во Скопје, од 5-7 септември 2013. Конференцијата имаше за цел да им овозможи на истражувачите од разни полиња да се пројават ... Повеќе »

Култура/Culture 6/2014

Culture / Култура 6/2014

Тематски број: Културна меморија Овој број на списанието „Култура / Culture“ е посветен на темата КУЛТУРНА МЕМОРИЈА. Редакцијата сметаше дека е потребно да се публикуваат селектирани трудови кои пристигнаа на Првата конференција на ЦККС „Културна меморија“, која се одржа во Скопје, од 5-7 септември 2013. Конференцијата имаше за цел да им овозможи на истражувачите од разни полиња да се пројават ... Повеќе »

Култура/Culture 5/2014

Culture / Култура

Тематски број: Културна меморија Овој број на списанието „Култура / Culture“ е посветен на темата КУЛТУРНА МЕМОРИЈА. Редакцијата сметаше дека е потребно да се публикуваат селектирани трудови кои пристигнаа на Првата конференција на ЦККС „Културна меморија“, која се одржа во Скопје, од 5-7 септември 2013. Конференцијата имаше за цел да им овозможи на истражувачите од разни полиња да се пројават ... Повеќе »

Култура/Culture 4/2013

culture4

Тематски број: уметност, медиуми и културна меморија Овој број на списанието „Култура / Culture“ е посветен на темата КУЛТУРНА МЕМОРИЈА. Редакцијата сметаше дека е потребно да се публикуваат селектирани трудови кои пристигнаа на Првата конференција на ЦККС „Културна меморија“, која се одржа во Скопје, од 5-7 септември 2013. Конференцијата имаше за цел да им овозможи на истражувачите од разни полиња ... Повеќе »

Култура/Culture 3/2012

F_culture2

Тематски број: Европа без граници Трудовите во овој број на списанието се резултат на проектот Интеркултурно/мултикултурно: Европа без граници, кој беше раководен од проф. д-р Лорета Георгиевска Јаковлева и проф. д-р Мишел Павловски, а поддржан од Министерството за култура на Република Македонијаво 2010 година. Прочитајте го целиот број тука Повеќе »

Култура/Culture 1-2/2011

F_Culture1

Thematic Issue: “Kosta Racin” Table of Contents: Dimitar Mitrev Racin: A Part of the Development of the Macedonian National Culture (read) Goran Kalogjera Who, exactly, is this Kosta Racin?  (read) Loreta Georgievska Jakovleva Kosta Solev Racin: Inside the Context of Macedonian Culture, as the Anticipator of the Future  (read) Angelina Banovic-Markovska Racin and the Significance of a National Culture (read) ... Повеќе »