Култура/Culture 3/2012

culture2

Тематски број: Европа без граници

Трудовите во овој број на списанието се резултат на проектот Интеркултурно/мултикултурно: Европа без граници, кој беше раководен од проф. д-р Лорета Георгиевска Јаковлева и проф. д-р Мишел Павловски, а поддржан од Министерството за култура на Република Македонијаво 2010 година.

Прочитајте го целиот број тука