Книгоиздателство Ми-Ан / MI-AN Publishing

MI-AN Publishing
Mi-An Publishing is one of the oldest private publishing houses in Macedonia, established in 1992.

Книгоиздателството Ми-Ан е една од најстарите приватни издавачки куќи во Македонија, основано во 1992.