CCCS & MI-AN Publications

Опсегот и значењето на поимот европски вредности во македонските печатени медиуми

Европски вредности

Трудот „Опсегот и значењето на поимот европски вредности во македонските печатени медиуми” сака да го истражи прашањето кои вредности, кои убедувања и кои слики, денес, се реле‐ вантни за жителите на Европа? Кои се разликите меѓу одделните региони и нации и можат ли тие да се обединат во заеднички систем на европски вредности? Што се подразбира под поимот европски вредности во Македонија?

Read More »

Cultural Memory / Культурная память / Културна меморија (2)

The second volume of Proceedings from First International Conference on CCCS "Cultural Memory", held 5-7 September 2013 in Skopje, is available both in print and digital versions. In this volume are presented more then 20 papers on English, Macedonian and Russian.

Read More »

Cultural Memory / Культурная память / Културна меморија (1)

The first volume of Proceedings from First International Conference on CCCS "Cultural Memory", held 5-7 September 2013 in Skopje, is available both in print and digital versions. In this volume are presented more then 20 papers on English, Macedonian and Russian.

Read More »

Креативни економии

Оваа книга е резултат на реализацијата на проектот Креативни економии: ново знаење за нови иницијативи. Основната цел на проектот беше да се стекнат знаења за врските меѓу културата, креативноста и економијата, како и да се подигне свеста за општествениот и економскиот бенефит од стимулирањето на креативните економии. Проектот го промовира концептот во кој на културните и креативните ресурси и потенцијали нема да се гледа како на потрошувачи на буџетски средства туку како на основа за економски раст.

Read More »